no-img
مرکز برگزاری دوره های آموزشی

ISO 9001 - مرکز برگزاری دوره های آموزشی


مرکز برگزاری دوره های آموزشی

صفحه جدا

ISO 9001


 

ایزو ۹۰۰۱ به استاندارد جامع وکاملی از گواهینامه ایزو گفته میشود که برموضوع کیفیت تمامی شرکتها و سازمانهای دارنده آن نظارت دارد. به عبارتی دیگر سازمان ها و مراکزی که از استاندارد گواهینامه ایزو۹۰۰۱ بهره مند هستندبه تمامی مشتریان ومتقاضیان خود اعلام میدارند که یک سیستم مدیریت کیفیتی فعال و موثر، برتمامی خدمات ومحصولات آنها نظارت دارد. درواقع سازمان جهانی ایزو استاندارد ۹۰۰۱ رابه منظور یاری رساندن به شرکت هاو سازمان ها از هر نوع واندازه ای درجهت اجرای مؤثر ومفید سیستم مدیریت کیفیت تدوین می نماید. بیان این نکته، بسیار مهم و ضروری است که گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ تمامی فرایندهای مراکزو شرکتهای دارنده را از ابتدا تا انتهای استقرار، کنترل و بازرسی می نماید.